Test samostalnosti preduzetnika

(1) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili preduzetniku paušalcu ili su odmor i odsustva preduzetnika ili preduzetnika paušalca zavisni od odluke nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem i naknada preduzetniku ili preduzetniku paušalcu se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru;

(2) preduzetnik ili preduzetnik paušalac uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni, ili nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem obezbeđuje sopstveni materijal, alat, opremu ili druga materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za rad preduzetnika ili preduzetnika paušalca ili finansira njihovu nabavku;

(3) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje, ili uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika ili preduzetnika paušalca;

(4) nalogodavac je angažovao preduzetnika ili preduzetnika paušalca nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika ili preduzetnika paušalca;

(5) preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja posao učestalim zajedničkim radom sa drugim preduzetnicima, odnosno preduzetnicima paušalcima, angažovanim od strane istog nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem ili sa njihovim zaposlenima;

(6) najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika ili preduzetnika paušalca u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca ili od povezanog lica s nalogodavcem;

(7) preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik ili preduzetnik paušalac snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, ukoliko takav klijent postoji;

(8) ugovor o angažovanju preduzetnika ili preduzetnika paušalca sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku ili preduzetniku paušalcu da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima;

(9) preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.”

Ministarstvo finansija objavilo zvanične nacrte novih poreskih izmena

Na sajtu Ministartsva finansija objavljeni su predlozi izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U izmenama koje su najavljene pre dve nedelje našli su se novi kriterijumi po kojima se određuje da li je preduzetnik samostalan (takozvani Test samostalnosti), ali i poreske olakšice koje će važiti naredne tri godine i koje su zamišljene kao nešto što bi trebalo da ublaži efekte najavljenih izmena.

Pošto je Vlada sa predlozima izašla 23. septembra prethodnih dana je bilo upadljivo odsustvo predlagača izmena u javnoj diskusiji o pitanjima koja se tiču ova dva zakona. Njeno oglašavanje naročito je značajno jer je rok za početak primene 1. januar naredne godine, a sam prelazak na novi sistem bez sumnje uslovljava reorganizaciju i povećanje nameta za mnoge kompanije koje angažuju preduzetnike, kao i same preduzetnike.

Pored ovako kratkog roka za prilagođavanje, za sve ovo vreme (i to sasvim očekivano) među preduzetnicima su se otvorila mnoga pitanja o tome kako će se na njihove pojedinačne slučajeve odnositi promene, a novine u zakonima su uslovile i nastanak panike i ogorčenosti u preduzetničkim krugovima (koje je više nego evidentno svakome ko je prethodnih dana gledao šta ljudi iz IT industrije pišu po društvenim mrežama). U tom previranju, bilo je od izuzetne važnosti da se predlagač zakona oglasi povodom izmena koje će imati nemali uticaj na domaći IT sektor.

(Napomena: svesni smo da je nacrt najavljenih izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ranije objavljen na zahtev Inicijative „Digitalna Srbija“ i Vojvođanskog IKT klastera, ali smatramo da je ovaj dokument trebalo da se nađe i na nekom od zvaničnih sajtova državnih instituacija koje stoje iza predloga i to u onom obliku u kom treba da idu pred Vladu.)

Ono što trenutno takođe upada u oči je nedostatak informacija o tome da li će biti organizovana javna rasprava o ovim zakonima, iako je sama premijerka pre dve godine izjavila da će insistirati da svi zakonski predlozi pre usvajanja budu u javnoj raspravi. Na ovom mestu važno je pomenuti da smo juče zajedno sa pitanjem „Hoće li i kada predlozi zakona biti objavljeni na nekom od zvaničnih sajtova državnih institucija?”, Ministarstvu finansija postavili i pitanje „Da li će ovim povodom biti organizoavana javna rasprava?” Međutim, na njega nismo dobili odgovor.

Juče je i Inicijativa „Digitalna Srbija“ objavila da je zajedno sa Vojvođanskim IKT klasterom uputila zahtev istom ministarstvu da  objavi poziv za učešće u javnoj raspravi povodom objavljenog Nacrta Zakona o porezu na dohodak građana. Za sada ostaje da vidimo da li će odazvati ovom pozivu.

Izvor: starit.rs